۲۳ ماه مه امسال، دیوان عالی کشور فرانسه در یک  پرونده آزار جنسی، SMS ارسال شده از سوی یکی از شرکاء در یک شرکت مدنی حرفه ای  (دفتر خانه اسناد رسمی) به یکی از کارمندان را  به عنوان دلیل تلقی کرد.

دادرسان در رای خود مقرر داشته اند که ذخیره یک SMS از طرف بزه دیده عملی غیرجوانمردانه نیست و لذا به عنوان یک دلیل پذیرفتنی است زیرا نویسنده SMS نمی تواند از ذخیره آن پیغام توسط دستگاه موبایل گیرنده بی آگاه باشد.

بر اساس این رای، اما  مکالمه تلقنی خصوصی ضبط شده به عنوان دلیل پذیرفته نشده است زیرا این عمل بدون اینکه طرف مقابل مطلع باشد انجام گرفته و لذا یک عمل ناجوانمردانه است و از این حیث به عنوان دلیل پذیرفتنی نیست.


قصد تحلیل این رای را ندارم بلکه صرفا می خواهم به نکته ای اشاره کنم:

احترامی که قاضی دیوان عالی فرانسه در این رای به “زندگی خصوصی” و “حرمت مکاتبات و مکالمات خصوصی” نهاده است، قابل ستایش است. او به جای آنکه مکالمه خصوصی  ضبط شده را از طریق ارجاع به کارشناس و با بهره بردن از وسایل پیشرفته علمی، اثبات کند اساسا و به قصد احترام به زندگی خصوصی و حرمت آن و صرفا  به خاطر آنکه چنین ضبطی بدون آگاهی صاحب صدا به عمل آمده است، آنرا “ناجوانمردانه” دانسته و از این حیث به عنوان دلیل نپذیرفته است.

قاضی فرانسوی بجای آنکه به دستاویز بزرگی چون “علم قاضی” توسل جسته و به هیچ هدفی جز”کشف حقیقت” نیاندیشد، به حقانیت و حقیقت اصول انسانی اندیشیده و یک عمل را بخاطر آنکه کاری نادرست و ناجوانمردانه است، قابل استناد ندانسته است.

امید آنکه همواره و در همه نظام های قضائی و برای همه ابناء نوع، “اصول انسانی”  جزء هنجارهای بنیادین در احکام قضایی قرار گیرند.

این مطلب را از وبلاگ آقای حاجی پور برداشت کردم برای مشاهده وبلاگ خواندنی ودیدنی ایشان ،می توانیداز لینک زیر استفاده کنید

 http://hajipour.hoqooqdan.com/